Projekti – ” Tё bёjmё tregun e punёs tё funksionojё pёr grupet nё nevojё!” – Faza 1

Kohëzgjatja: 3 vjet (1 Tetor 2015 – 30 Shtator 2018)

Partnerët: BfdW, Gjermani; Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë / Drejtoria Rajonale e Formimit Profesinal Publik Nr.4 Tirane;

Qëllimi kryesor: Grupet në vështirësi janë më mirë të pozicionuar dhe integruar në tregun e punës dhe si rrjedhojë cilësia e jetës së tyre përmirësohet.

Objektiva:

  1. Kurset e ofruara nga formimi profesional publik përmbushin më mirë nevojat e tregut të punës.
  2. Rritja e aksesit ne formimin profesional publik për grupet në vështirësi.
  3. Rritja e aksesit në tregun e punës për grupet në vështirësi nëpërmjet punësimit në tregun formal.
  4. Transferimi i modelit të krijuar nga DEV-AID pranë DRFPP Nr.4, në drejoritë e tjera në rrethe.

Aktivitetet kryesore:

Lidhur me objektivin 1)

-Fuqizimi dhe zgjerimi i rrjetit të partnerëve socialë të DRFPP Nr.4. – Labor market study/survey

-Vëzhgim i kerkesave të tregut të punës.

-Seleksionim

-Trajnim

Lidhur me objektivin 2)

-Vizibiliteti

-Ndërgjegjësim/Fushata/

-Prodhim dhe shperndarje materiale informuese dhe publicitare

-Ndërmjetësim praktikash profesionale

Lidhur me objektivin 3)

-Info point dhe orientim karriere

-Ndërhyrje sociale dhe mbështetje psikologjike

  1. a) Këshillim psikologjik
  2. b) Aktivitete informuese
  3. c) Aktivitete Komunitare
  4. d) Aktivitete social-kulturore
  5. e) Fushata ndërgjegjësuese
  6. f) Aktivitete per mbrojtjen ambjentit

-Asistencë Ligjore

-Ndërmjetësim për punësim dhe kontratat e punës

Lidhur me objektivin 4)

-Themelimi i komitetit drejtues me përfaqësues të grupeve të interesuara

-Takime periodike të komitetit drejtues

-Monitorim